Zavolajte nám: 0949 686 996

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých fyzických osôb (Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa), zväčša potenciálnych zákazníkov / zákazníkov sú spracúvané našou spoločnosťou LEVO s.r.o., so sídlom na Jungmannovej 20, 85101 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 95211/B, oddiel Sro. , IČO 47 565 896, spoločnosť v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov ustanovenými všeobecným nariadením o ochrane údajov, zákonom o ochrane osobných údajov Zákon č. 18/2018 Z. z., osobitnými právnymi predpismi a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 sú osobné údaje spracúvané legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania:

✓ poskytovanie predbežných kalkulácií a testovacích jázd

✓ uzatváranie kúpnych vzťahov,

✓ poskytnutia ďalších služieb vyplývajúcich z povinností stanovených právnymi predpismi,

✓ poskytovanie informácií o zvýhodneniach, benefitoch a novinkách a vykonávanie prieskumov

Predajca spracováva osobné údaje dotknutej osoby za účelom: uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu. Taktiež na prípadné zasielanie nových ponúk kúpy automobilov.

Predajca a servis spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako prevádzkovateľ na účely: uzatvárania kúpnych a servisných vzťahov a v rámci vlastných spracovateľských činností.

Predajca a servis spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely: Na vyhotovenie zmluvy a faktúry pri kúpe, alebo predaji vozidiel. Pri oprave poškodených, havarovaných vozidiel.

Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytované ďalším tretím stranám predovšetkým za účelom plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov alebo na základe žiadosti alebo súhlasu dotknutej osoby (napr., advokátskym kanceláriám, poskytovateľom poštových služieb, poisťovniam, poskytovateľom asistenčných služieb a pod.) a z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (napr. súdom a orgánom činným v trestnom konaní).

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti záväzku alebo zmluvného vzťahu a po jeho ukončení ešte 10 rokov v súlade s platnými právnymi predpismi. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú. Bez poskytnutia osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvy nie je možné predmetnú zmluvu uzavrieť.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe komunikácie (inej ako je uvedené vyššie) sa spracúvajú výhradne po dobu nevyhnutnú na riadne vybavenie predmetnej komunikácie. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú.

Pri spracúvaní osobných údajov sú rešpektované práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba si svoje práva môže uplatniť u predajcu alebo servisu na adrese sídla spoločnosti.

Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;

3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

6. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;

7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

8. právo na odvolanie súhlasu.

V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: 1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu levosro@gmail.com

2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu levosro@gmail.com aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť